<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1570276&amp;fmt=gif">
Skip to content
Ota yhteyttä! >

Case Multiva

Kohderyhmätutkimus, kilpailijakartoitus ja digimarkkinoinnin auditointi sekä kokonaisvaltainen kehityssuunnitelma

Suomalainen, Euroopassa ja sen ulkopuolella toimiva, Multiva valmistaa ja markkinoi jykeviä, korkealaatuisia maanmuokkaus- ja kylvökoneita.

Avalon on vuosien varrella auttanut Multivaa mm. brändiuudistuksen ja erinäisten markkinointitoimien suunnittelussa. Vuoden 2023 lopussa käynnistimme uuden projektin, joka koostui useista rinnakkaisista kehityspoluista.

Tarve kasvattaa brändin tunnettuutta ja markkinaymmärrystä sekä tehostaa toimintaa

Multiva on lähtenyt laajentamaan markkina-aluettaan Suomesta ja Pohjoismaista mm. Itä-Eurooppaan. Tämän myötä havaittiin tarve kasvattaa brändin tunnettuutta, vahvistaa mainetta sekä tiivistää yhteistyötä maahantuoja- ja jälleenmyyntikumppaneiden kanssa.

Myös yhdenmukaisille pääviesteille sekä paremmalle markkina- ja kohderyhmäymmärrykselle oli tarvetta. Haussa oli myös tehokas tapa huolehtia markkinoinnista, tuottaa ja jaella sisältöjä sekä hallita kampanjoita.

Tiedonkeruu käynnistyi kohderyhmien tarpeiden ja mielipiteiden kartoittamisella

Käynnistimme tiedonkeruun toteuttamalla palautekyselyn, joka lähetettiin Multivan jakelukumppaneille ja jälleenmyyjille viiteen maahan eri puolilla Eurooppaa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kumppaniverkoston tarpeet ja toiveet koskien markkinointia ja myynnin tukea sekä kartoittaa kumppaneiden näkemyksiä Multivan tuotteista suhteessa kilpailijoihin.

Hieman modifioitu versio kyselystä lähetettiin myös maanviljelijöille, jotta saimme kartoitettua brändin tunnettuutta sekä brändimielikuvaa ja -uskollisuutta sekä heidän tietotarpeitaan ja kanavamieltymyksiään. Kyselyiden tulokset analysoitiin ja niistä koostettiin raportit, jotka kävimme läpi yhdessä Multivan kanssa. 

Ja jatkui Multivan oman brändimielikuvan sekä kilpailukentän analysoinnilla

Jatkoimme tiedonkeruuta ja markkinaan perehtymistä kartoittamalla Multivan kuuden tärkeimmän kilpailijan brändin ja markkinointitoimenpiteet. Perehdyimme valittujen kilpailijoiden taustoihin, visuaaliseen identiteettiin ja brändiviesteihin sekä nettisivuihin ja sosiaalisen median sisältöihin.

Kartoituksen pohjalta valmistelimme dokumentin, johon koostimme havaintomme kilpailutilanteesta ja eri toimijoiden lähestymistavoista. Nostimme esiin myös parhaita käytäntöjä, joita Multivankin kannattaisi hyödyntää.  

Esittelimme havaintomme Multivalle brändi- ja ydinviestien kirkastustyöpajassa, jonka aikana keskustelimme Multivan tämänhetkisestä markkinatilanteesta ja brändin kehitystarpeista. Panostimme erityisesti huomiota Multivan vahvuuksien ja ainutlaatuisuustekijöiden tunnistamiseen ja analysointiin, mikä auttoi meitä laatimaan uudet, kohderyhmään vetoavat ydinviestit.

Verratessamme Multivan visuaalisen identiteetin elementtejä kilpailijoihin ja huomioiden sen, että Avalon oli auttanut päivittämään brändi-ilmeen muutama vuosi aiemmin, päädyimme siihen, että logo ja brändivärit olivat edelleen relevantteja, houkuttelevia ja tulevaisuuteen sopivia. Nostimme esiin sen, että brändiviestinnän ja markkinointimateriaalien kuvitukseen olisi kuitenkin syytä panostaa kehittämällä brändin mielikuvallisia tavoitteita vahvistava yhdenmukainen linja.

Digimarkkinoinnin auditointi pureutui keskeisimpiin kehitystarpeisiin

Sosiaalisen median ja Googlen asiantuntijamme suorittivat Multivan digitaalisen markkinoinnin ja digikanavien auditoinnin. Tuotimme kartoituksen pohjalta raportit löydöksistämme, analysoimme kampanjoiden ja erilaisten sisältöjen tehokkuutta sekä tunnistimme selkeitä kehitystarpeita. Lisäksi valmistelimme listan ideoita siitä, kuinka Multiva voi hyödyntää kunkin markkinointikanavan täyttä potentiaalia.

Kyselyjen, kartoitusten, työpajojen ja auditointien avulla keräämiemme tietojen perusteella laadimme pitkän aikavälin markkinointi- ja viestintäsuunnitelman, joka vastaa Multivan keskeisiin tavoitteisiin. Ehdotuksemme sisälsi sekä kanava-, prosessi- ja toimintatason kehitysideoita että markkinointisisältöjä ja toimintaehdotuksia kuluvalle vuodelle ja pitkälle tulevaisuuteen.

Pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma markkinoinnin uudistamiselle ja tehostamiselle

Multivalla on nyt käytössään runsaasti hyödyllistä tietoa tärkeimpien kohderyhmien – jakelukumppanit ja maanviljelijät – täsmällisistä tarpeista ja toiveista. Heillä on myös selkeät suuntaviivat markkinoinnin pitkän aikavälin kehittämiselle. Lisäksi he saivat runsaasti ideoita houkuttelevan sisällön tuottamiseen ja tehokkaaseen jakeluun. Ottamalla nämä ideat ja suositukset käyttöön Multiva voi välittömästi nostaa markkinointipanostuksensa aivan uudelle tasolle.

Laajamittainen tiedonkeruu kyselyiden, työpajojen ja auditointien avulla